Služby

Služby Mgr. Monika Černá

Cíle psychoterapeutického poradenství

Spolu s klientem usilujeme o to, aby:

• získal zpět svoje kompetence, tedy schopnost zvládat životní situace
• posílil vlastní sebevědomí a sebeúcty
• byl samostatnější ve stanovování a dosahování vlastních cílů
• dokázal si uvědomovat a vyjadřovat vlastní pocity, přání a potřeby
• komunikoval otevřeně, pravdivě a autenticky, beze strachu
• rozpoznal psychické obrany a uvědomil si jejich výhody a nevýhody
• řešil svoje problémy s s větším nadhledem
• rozpoznal spouštěče negativních emocí (strach, úzkost, nejistota) a dokázal pracovat na zlepšení svého psychického rozpoložení (nálady)
• rozvíjel a uplatňoval svoje sociální dovednosti (umět říci druhým NE, čelit sociálnímu tlaku, asertivita, empatie, komunikace, řešení problémů, vytváření zdravých vztahů, mediální gramotnost, schopnost čelit reklamě na návykové látky, dovednosti v zaměstnání, zvládání přechodu do nového prostředí, sebereflexe, poznávání druhých, zvládání zátěžových situací, seberegulační a sebeorganizační dovednosti, dovednost rozhodování se, schopnost předvídat následky vlastního jednání, rodičovské dovednosti, pracovní a studijní dovednosti, aj.)


Metody psychoterapeutického poradenství

Individuální psychoterapeutické poradenství
• jde více do hloubky
• klient má terapeuta sám pro sebe
• může mu svěřit, co ještě nikdy nikomu neřekl, za co se stydí, čeho se bojí, co ho bolí
• terapie může jít do větší hloubky
• lépe umožňuje zpracování traumat

Skupinová terapie
• skvělá metoda pro podporu klientů, kteří čelí náročným situacím či psychickým obtížím
• klienti si poskytují podporu, sdílí svoje trable a pomáhají si nacházet řešení
• ve skupině funguje podpora a přijetí v bezpečném a podnětném prostředí
• ostatní členové skupiny poskytují zdravou zpětnou vazbu, vrací do reality
• členství ve skupině motivuje k „posunu vpřed“
• podpora a rozvoj sociálních dovedností

Psychosociální poradenství
• krátkodobější konzultace vážnějších životních problémů, které klienta dostávají do krize
• klient si neví sám rady, nemá komu by se svěřil, nebo se za své problémy stydí

Duchovní doprovázení, pastorace
• pomoc při hledání či upevňování víry
• podpora při řešení těžkých životních situací
• otázky smyslu života a lidské existence

Psychoterapeutické techniky
• měkké techniky – tělesná pozice, práce s dechem, grimasy
• tvrdé techniky – masáže stažených svalů
• expresevní techniky – škála, vizualizace, převedení emoce do akce, sochání, prázdná židle
• terapeutické karty DIXIT
• kombinace pohybu a cvičení s psychoterapeutickým poradenstvím

+420 702 143 803